1

ਮਹਲਾ ੫

ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ

ਧੁਨੀ  ੧ਓ

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Sachkhoj.ca

Dasam Granth Da Sach

Promote Your Page Too

Flag Counter

ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ

Raag Kaanara