1

ਮਹਲਾ ੫

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ (ਪੰਨਾ ੫੧੭)

Sachkhoj.ca

Dasam Granth Da Sach

Promote Your Page Too

Flag Counter

ਰਾਗੁ ਆਸਾਰਾਗ ਗੂਜਰੀ

 Raag Goojri