1

ਮਹਲਾ ੫

ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ (ਪੰਨਾ ੨੫੦)

ਮਹਲਾ ੫

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫ ॥ (ਪੰਨਾ ੨੬੨)

ਮਹਲਾ ੫

ਥਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (ਪੰਨਾ ੨੯੬)

ਮਹਲਾ ੪

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੦੦)

Sachkhoj.ca

Dasam Granth Da Sach

Promote Your Page Too

Flag Counter

ਰਾਗੁ ਆਸਾਰਾਗੁ ਗਉੜੀ  

Raag Gaoudee