1

ਮਹਲਾ ੧

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ

ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥  ਪੰਨਾ ੪੬੨

ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ

ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੰਨਾ ੪੮੮

Sachkhoj.ca

Dasam Granth Da Sach

Promote Your Page Too

Flag Counter

ਰਾਗੁ ਆਸਾਰਾਗੁ ਆਸਾ

 Raag Assa